Załatwianie spraw


Zajęcie pasa drogowego

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3
Informacji udziela: Martyna Pukowiec
tel. 32 451-76-07 wew. 15

WYMAGANE DOKUMENT

 • Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
 • Kserokopia uzgodnienia PZD (decyzji) potwierdzającej uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego,
 • Kserokopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 • Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu przed zarządcą dróg powiatowych. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw (zgodnie z danymi zawartymi w odpisie z KRS lub CEIDG),
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (dokonanej na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w kasie ww. Urzędu) zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część IV.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rozpatrzenie wniosku i załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

PODSTAWA PRAWNA

TRYB ODWOŁAWCZY
Wnioskodawcy (Inwestorowi i/lub Pełnomocnikowi) przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządcy Drogi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OPŁATY
W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora pobiera się opłatę skarbową w kwocie 17 zł zgodnie z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (opłata nie jest wymagana jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub w kasie ww. Urzędu.

INNE INFORMACJE
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

 

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3
Informacji udziela: Radosław Antończyk
tel. 32 451-76-07 wew. 21

WYMAGANE DOKUMENTY
Minimum dwa egzemplarze projektu stałej/czasowej organizacji zawierające:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1: 25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.
 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  •    lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
  •    parametry geometrii drogi.
 3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną.
 4. W przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy projekt powinien zawierać zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
 5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót.
 6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  Nazwisko i podpis projektanta.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie uzgodnienia następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 poz. 784).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

OPŁATY
Nie dotyczy.

INNE INFORMACJE
Zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dokonuje organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych tj. Starosta Wodzisławski – Wydział Komunikacji i Transportu w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 92a 44 – 300 Wodzisław Śląski

 

Umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim,
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3
Informacji udziela: Martyna Pukowiec
tel. 32 451-76-07 wew. 15

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek powinien zawierać:

 1. Mapę zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją wnioskowanej reklamy oraz granicami działki, na której planowane jest jej posadowienie,
 2. kolorowy projekt graficzny reklamy,
 3. W przypadku nowych reklam należy dołączyć zezwolenie na lokalizacje reklamy w pasie drogowym,
  W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu przed zarządcą dróg powiatowych. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw (zgodnie z danymi zawartymi w odpisie z KRS lub CEIDG),
  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (dokonanej na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w kasie ww. Urzędu) zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część IV.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rozpatrzenie wniosku i załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

PODSTAWA PRAWNA

TRYB ODWOŁAWCZY
Wnioskodawcy (Inwestorowi i/lub Pełnomocnikowi) przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządcy Drogi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OPŁATY
W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora pobiera się opłatę skarbową w kwocie 17 zł zgodnie z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (opłata nie jest wymagana jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.
lub w kasie ww. Urzędu.

INNE INFORMACJE
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

 

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim,
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3,
Informacji udziela:
Michał Konieczny
tel. 32 451-76-07 wew. 15

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek powinien zawierać:

 • minimum dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu przed zarządcą dróg powiatowych. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw (zgodnie z danymi zawartymi w odpisie z KRS lub CEIDG),
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (dokonanej na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w kasie ww. Urzędu) zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część IV.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie uzgodnienia następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA
Nie dotyczy

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

OPŁATY
W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora pobiera się opłatę skarbową w kwocie 17 zł zgodnie z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (opłata nie jest wymagana jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub w kasie ww. Urzędu.

INNE INFORMACJE
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

 

Wydawanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę/ remont zjazdu indywidualnego/ publicznego z drogi powiatowej

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim,
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3,
Informacji udziela:
Michał Konieczny
tel. 32 451-76-07 wew. 15

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek powinien zawierać:

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 (z zaznaczonym zakresem planowanej inwestycji),
 2. Dwa egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 dla terenu planowanej inwestycji zawierające: zaznaczone kolorem zielonym granice własności, planowaną lokalizację wnioskowanego zjazdu, koncepcję zagospodarowania terenu (w tym docelowy układ komunikacyjny, sposób zabudowy i miejsca postojowe),
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 4. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją, a w razie jego braku kserokopia decyzji o warunkach zabudowy,
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 82 zł (dokonanej na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w kasie ww. Urzędu) zgodnie z art. 1, ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, za wydanie zezwolenia (sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłaty).

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

 1. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu przed zarządcą dróg powiatowych. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw (zgodnie z danymi zawartymi w odpisie z KRS lub CEIDG),
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (dokonanej na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w kasie ww. Urzędu) zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część IV.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rozpatrzenie wniosku i załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

PODSTAWA PRAWNA

 1. art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

TRYB ODWOŁAWCZY
Wnioskodawcy (Inwestorowi i/lub Pełnomocnikowi) przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządcy Drogi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
OPŁATY Za wydanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę
zjazdu pobiera się opłatę skarbową w kwocie 82 zł zgodnie z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, (sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłaty).
W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora pobiera się opłatę skarbową w kwocie 17 zł zgodnie z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (opłata nie jest wymagana jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub w kasie ww. Urzędu.

INNE INFORMACJE
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

 

Wydawanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim,
44-361 Syrynia, ul. Raciborska 3,
Informacji udziela:
Michał Konieczny
tel. 32 451-76-07 wew. 15

WYMAGANE DOKUMENTY

 • plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczonym zakresem planowanej inwestycji,
 • dwa egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 dla terenu planowanej inwestycji w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej z wkreślonymi krawędziami jezdni, chodnika oraz innymi istotnymi elementami pasa drogowego (np. rowy, drzewa) wraz z wkreśloną w sposób czytelny i jednoznaczny lokalizacją projektowanego urządzenia oraz domiarami urządzenia do krawędzi jezdni w miejscach charakterystycznych,

W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora:

 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (pełnomocnictw) Inwestora do występowania w Jego imieniu przed zarządcą dróg powiatowych. Należy załączyć pełen szereg pełnomocnictw (zgodnie z danymi zawartymi w odpisie z KRS lub CEIDG),
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie każdego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł (dokonanej na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub w kasie ww. Urzędu) zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część IV.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Rozpatrzenie wniosku i załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

PODSTAWA PRAWNA

TRYB ODWOŁAWCZY
Wnioskodawcy (Inwestorowi i/lub Pełnomocnikowi) przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządcy Drogi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OPŁATY
W przypadku występowania w sprawie jako Pełnomocnik Inwestora pobiera się opłatę skarbową w kwocie 17 zł zgodnie z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ww. ustawy część III ust. 44 pkt 2, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (opłata nie jest wymagana jeżeli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.
lub w kasie ww. Urzędu

INNE INFORMACJE
Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień na piśmie.

 

Zgłaszanie szkód powstałych na drogach powiatowych

W związku ze złożeniem roszczeń do

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI

Raciborska 3, 44-361 Syrynia

uprzejmie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia roszczeń jest  Ubezpieczyciel:

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Kontakt telefoniczny : (22) 501 61 00 ; 0 801 120 000

gdzie zawarta jest polisa odpowiedzialności cywilnej:
Polisa typ 1306 nr 7023442

Zgłaszając szkodę należy pamiętać aby:

 • wypełnić formularz zgłoszenia szkody (formularz do pobrania poniżej)
 • w miarę możliwości dołączyć do wypełnionego formularza wszelką dokumentację potwierdzającą Państwa roszczenie (np. dokumentacja fotograficzna, notatka z Policji (nr ID)
 • w przypadku roszczeń dotyczących uszkodzenia pojazdu należy w miarę możliwości powstrzymać się z naprawą pojazdu, uszkodzonych elementów do czasu przeprowadzenia oględzin przez ubezpieczyciela

Komplet dokumentów można dostarczyć :

 • drogą pocztową na adres ubezpieczyciela wskazanego powyżej
 • osobiście w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg *
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając na adres: bok@pzd-wodzislaw.pl w ślad za wysłaną wiadomością należy dostarczyć zgłoszenie
  w oryginale
 • dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia

* Od dnia 19 października 2020r. do odwołania przyjmuje się interesantów tutejszego urzędu po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowo: tel. (032) 4517415 lub (032) 4517607, e-mail: bok@pzd-wodzislaw.pl. Pierwszeństwo obsługi mają sprawy nieciepiące zwłoki – w innych przypadkach pracownik tutejszego urzędu może prosić Państwa o załatwienie sprawy w innym terminie. Od 19 października 2020r. do odwołania wnioski i sprawy przyjmowane są wyłącznie drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub znajdującej się wewnątrz budynku PZD skrzynki podawczej.

 

Sprawy księgowe

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. centralizacją rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT oraz wynikającą z przepisu art. 3 Ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 poz. 1454), oraz Uchwałą Nr 784/2016 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Powiecie Wodzisławskim scentralizowanego rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług, informujemy, że faktury wystawiane na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni winny być wystawiane w następujący sposób:

NABYWCA:

 

POWIAT WODZISŁAWSKI
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
NIP 647 21 75 218
ADRESAT:

 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z SIEDZIBĄ W SYRYNI

ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:
94 1560 1094 0000 9250 0003 4803 – WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16 1560 1094 0000 9250 0003 3200 – OPŁATY Z TYTUŁU DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH (zajęcie pasa drogowego, kary pieniężne), ODSETKI OD NIETERMINOWYCH PŁATNOŚCI Z WW TYTUŁÓW

 

 

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

25‑05‑2018 11:56:28
Dokumenty:
Plik docx wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego_685713.docx
31‑01‑2020 08:13:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.pdf
31‑01‑2020 07:56:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej w pasie drogowym

31‑01‑2020 08:05:58
Dokumenty:
Plik docx lokalizacja reklamy.docx
31‑01‑2020 08:07:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf lokalizacja reklamy.pdf
31‑01‑2020 08:07:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej

25‑05‑2018 12:02:41
Dokumenty:
Plik docx wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej_685693.docx
31‑01‑2020 08:03:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tablicy reklamowej_685694.pdf
31‑01‑2020 08:03:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
77KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o uzgodnienie lokalizacji reklamy na działce przyległej do pasa drogowego

24‑05‑2018 12:24:50
Dokumenty:
Plik docx lokalizacja reklamy na działce przyległej do pasa drogowego.docx
31‑01‑2020 08:02:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf lokalizacja reklamy na działce przyległej do pasa drogowego.pdf
31‑01‑2020 08:02:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o wyd. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządz. infrastr. technicznej niezwiązane z potrzebami zarządz. drogami lub potrzebami ruchu drogowego

25‑05‑2018 12:08:22
Dokumenty:
Plik docx wniosek o umieszczenie urządzenia obcego.docx
31‑01‑2020 08:01:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o umieszczenie urządzenia obcego.pdf
31‑01‑2020 08:01:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
76KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o awaryjne zajęcie pasa drogowego

24‑05‑2018 12:29:45
Dokumenty:
Plik docx wniosek awaryjne zajęcie pasa.docx
31‑01‑2020 07:54:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek awaryjne zajęcie pasa.pdf
31‑01‑2020 07:54:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację/przebudowę/remont zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi powiatowej

30‑05‑2018 08:45:04
Dokumenty:
Plik docx wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację,przebudowę,remont zjazdu indywidualnego,publicznego z drogi powiatowej.docx
30‑05‑2018 08:49:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację, przebudowę, remont zjazdu indywidualnego,publicznego z drogi powiatowej.pdf
30‑05‑2018 08:49:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na wykonanie/przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

25‑05‑2018 12:15:35
Dokumenty:
Plik docx wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na wykonanie lub przbudowę zjazdu z drogi powiatowej.docx
25‑05‑2018 12:23:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego na wykonanie lub przbudowę zjazdu z drogi powiatowej.pdf
25‑05‑2018 12:23:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi powiatowej

25‑05‑2018 11:39:47
Dokumenty:
Plik docx wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi powiatowej.docx
25‑05‑2018 11:43:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi powiatowej.pdf
25‑05‑2018 11:43:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
72KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządz. drogą lub potrzebami ruchu drogowego

25‑05‑2018 11:32:16
Dokumenty:
Plik docx Wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządz. drogą lub potrzebami ruchu drogowego.docx
25‑05‑2018 11:39:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o wyd. zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządz. drogą lub potrzebami ruchu drogowego.pdf
25‑05‑2018 11:39:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Olszar , w dniu:  30‑01‑2011 02:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  30‑01‑2011 02:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2023 07:33:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie