Udostępnienie informacji publicznej


Udostępnienie informacji publicznej

09‑03‑2022 13:09:58

Udostępnienie informacji publicznej

1. Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

2. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej ( i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1).

3. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

1) uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej,

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. 4. Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2, ust1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust2).

5. Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m in. Informacje o:

1) organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

2) zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;

3) polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;

4) danych publicznych – w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;

5) majątku publicznym.

6. Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa umożliwia udostępnienie materiałów z tych posiedzeń.

7. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2). Formy udostępniania informacji publicznej 1. Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

1) Ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

2) Udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

3) Wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1) Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej e-PUAP .

2) Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) .

3) Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

4) Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail urzędu.

2. Formularz wniosku jest dostępny w dolnej części strony.

3. UWAGA

Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie wymaga uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, jednak podpis elektroniczny konieczny jest do potwierdzenia UPO w celu odebrania odpowiedzi wysłanej przez urząd.

Opłaty

1. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

2. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

1) drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową e-PUAP.

2) poprzez pocztę tradycyjną.

3) osobiście w siedzibie urzędu.

4) pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

5. Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać:

1) czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;

2) pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany,

3) pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;

4) pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji),

5) decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności lub informację przetworzoną i nie występuje przesłanka szczególnie istotnego interesu publicznego w realizacji wniosku,

6) decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Kłosok , w dniu:  09‑03‑2022 13:06:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Patrycja Kłosok , w dniu:  09‑03‑2022 13:06:01
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2022 13:33:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie